شرایط دریافت خدمات
متقاضیان دارای چک برگشتی و اقساط معوق تا زمان تسویه حساب بانکی، نمی توانند از خدمات دریافت کارت خرید از فروشگاه های کوروش استفاده نمایند.